สำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สสส. และ ศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว ร่วมกับ เทศบาลเมืองปัตตานี คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใช้สื่อเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ภาคใต้ ร่วมจัดเวทีล้อมวงคุย ฟังเสียง..เด็กใต้ร่วมสร้างเมืองสื่อสุขภาวะ เริ่มต้นที่..เรา โดยมี influencer ชื่อดังภาคใต้ อาทิ เพจแวรุงไปไหน (บูคอรี อีซอ และ กรวรรณ ภูริวัฒน์) ฟาอัลสุดติ่ง (ฟาอัล ยาวอ) MUSLIMITED (อับดุลฮาฟิส แมเยาะ) และ เครือข่ายเด็กและเยาวชน พร้อมภาคีสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ร่วมพูดคุย พร้อมการขานรับจากผู้ใหญ่ในการร่วมขับเคลื่อนนิเวศสร้างสรรค์เมืองสื่อสุขภาวะ ผ่านการลงนามความร่วมมือ ณ อุทยานการเรียนรู้ปัตตานี
โดย “นายฮาริส มาศชาย” หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว กล่าวว่า การปักหมุดเมืองปัตตานีครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนิเวศสร้างสรรค์เมืองสื่อสุขภาวะด้วยพลังคนรุ่นใหม่ อันถือเป็นความร่วมมือที่สำคัญในการจุดประกายรวมพลังของหลายภาคส่วน ทั้งภาควิชาการ ภาคประชาสังคม สื่อมวลชนท้องถิ่น รวมถึงหน่วยงานปกครองท้องถิ่น ร่วมมือสร้างสรรค์นิเวศน์สื่อสุขภาวะ โดยพัฒนาคนรุ่นใหม่ สร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมผ่านประเด็นสุขภาพ มุ่งสู่การสร้างให้เกิดพื้นที่เรียนรู้ พื้นที่การสื่อสาร พื้นที่สร้างสรรค์ ซึ่งงานนี้ได้มีการนำเสนอผลงานชุดประสบการณ์ความรู้ของเครือข่ายนักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ คิดดี Showcase พร้อมตัวอย่าง Trailer ผลงานคลิปสั้น “คิดดีแคร์” จำนวน 12 ทีม โดยเล่าถึงแรงบันดาลใจ สะท้อนแนวคิดสื่อสุขภาวะ สร้างการเปลี่ยนแปลงตนเองสู่สังคม ผ่านมิติตัวเองโดยใช้สื่อเป็นเครื่องมือ เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นของตนเองและคนรอบข้าง ประกอบด้วยกลุ่ม Event Man จ.สงขลา , คณะละครชุมชนป่าพยอม จ.พัทลุง , กลุ่มนิเทศไมเนอร์160 ม.ทักษิณ จ.สงขลา ,กลุ่ม Wall Production จ.สตูล , กลุ่ม NAYU MEDIA จ.ปัตตานี ,กลุ่ม Madu Manis จ.ปัตตานี , กลุ่ม MC Care มทร.ศรีวิชัย จ.สงขลา , กลุ่ม PN.Production จ.นครศรีธรรมราช , กลุ่ม Power mc มทร.ศรีวิชัย จ.สงขลา , กลุ่ม Dand Stor จังหวัดนราธิวาส และ กลุ่มเพาะกล้า ม.ทักษิณ จ.สงขลา พร้อมทั้งมีนักวิชาการมาร่วมถอดบทเรียนประมวลแนวคิดความรอบรู้ด้านสื่อสุขภาวะจากการสร้างการเปลี่ยนแปลงตนเองสู่สังคม โดย อาจารย์วรเชษฐ เขียวจันทร์ ในครั้งนี้ด้วย”
นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรม คิดดี Talent เด็กร่วมสร้างเมือง เริ่มต้นที่..เรา ณ ลานกิจกรรม ชั้น1 อุทยานการเรียนรู้ ปัตตานี เพื่อเปิดพื้นที่กิจกรรมสร้างสรรค์ในรูปแบบ ชิม ชม โชว์ แชร์ ช้อป เชื่อม นิเวศสร้างสรรค์วิถีสุขภาวะเริ่มต้นที่..เรา ด้วยอาหารว่างเมนูพื้นถิ่น Young Local Chef นักเล่าเรื่องอาหารชุมชน การแสดงละครเร่สร้างการเปลี่ยนแปลง เรื่อง ก(ฎ)ขี่ การบรรเลงดนตรีพื้นบ้าน นักเรียนโรงเรียนเทศบาล3 บ้านปากน้ำ การแสดงปันจักสีลัต จากโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ช้อปปิ้ง ไอเดียสร้างสรรค์ นักเรียน

โรงเรียนศาสนศึกษา อ.สายบุรี จังหวัดปัตตานี และ การเชื่อม เครือข่ายภาคีสร้างเสริมสุขภาวะ จากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ประชาคมงดเหล้า และสมาคมคุ้มครองผู้บริโภค จ.ปัตตานี พร้อมส่งเสียงล้อมวงคุยเด็กใต้ร่วมสร้างเมืองสื่อสุขภาวะ โดยมีคณะกรรมการกำกับทิศทาง แผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ได้แก่ นางมัทนา ถนอมพันธุ์ หอมลออ นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์ นายวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ นายมานพ แย้มอุทัย นางชมัยภร บางคมบาง ร่วมให้ความคิดเห็น และเติมพลังใจให้ คนรุ่นใหม่ใช้สื่อขับเคลื่อนสังคม
ซึ่ง “นางมัทนา ถนอมพันธุ์ หอมลออ” ประธานกรรมการกำกับทิศทาง แผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าวว่า “ บรรยากาศของงานถือว่าคึกคักมาก รู้สึกชื่นชมคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความกล้าหาญ มีการนำเสนอสื่อ และส่งเสียงตัวเองออกไปว่า เขาอยากได้พื้นที่ที่จะสร้างตัวตน ซึ่งศักยภาพของคนรุ่นใหม่นี่แหละที่จะทำให้เมืองน่าอยู่ และสามารถส่งเสียงให้คนทั้งประเทศหรือคนทั้งโลกรู้ว่าที่นี่มีดีอะไร และอยากจะขยับให้เกิดการเปลี่ยนแปลง บรรยากาศอย่างนี้คือพลังของคลื่นลูกใหม่ ที่กำลังจะสร้างความเปลี่ยนแปลง สร้างอนาคตให้บ้านเมือง ที่สำคัญจะทำยังไงให้รักษาได้ยั่งยืน รักษาความหลากหลาย ความร่วมมือที่เราจะร่วมไปในทิศเดียวกัน ก้าวต่อไป และก็โตขึ้น ยิ่งในสังคมที่เป็นดิจิทัลขณะนี้ เด็กรุ่นใหม่ต้องเป็นพลเมืองดิจิทัล ก็หวังว่าความหลากหลายของความคิด และพื้นที่ที่รองรับความแตกต่างหลากหลายจะขยายกว้างไปและแข็งแรงขึ้น ทั้งนี้ สสส. ก็ได้ทำหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมผสานพลังร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งผู้นำท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย เราต้องจับมือร่วมกันสร้างพื้นที่รองรับความหลากหลายให้เกิดความยั่งยืน และทำให้ระบบสื่อสุขภาวะของพื้นที่แข็งแรง”
ขณะที่ “นายนิอันนุวา สุไลมาน” นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี ได้กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า หัวใจสำคัญของงานนี้คือตรงกับแนวคิดนโยบายของตนเองมาก ตนมีความคิดและความพยายามว่าทำอย่างไรที่จะให้เด็กของเรามีการพัฒนาการขึ้นมา และมีการใช้สื่อจากเด็ก งานในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าเด็กสามารถมีส่วนช่วยขับเคลื่อนเมืองได้มาก จากการใช้พลังสื่อมาร่วมขับเคลื่อน ซึ่งเป็นพลังมหาศาลที่แฝงอยู่ในตัวของเด็กทุกคน ทั้งนี้สถานที่ TK Park ปัตตานี เป็นภาษีของทุกคนที่สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ตรงนี้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ พร้อมเปิดรับการมาร่วมออกแบบสร้างสรรค์เมืองปัตตานีด้วยกัน
ปักหมุดเมืองปัตตานี ขับเคลื่อนนิเวศสร้างสรรค์เมืองสื่อสุขภาวะ ด้วยพลังคนสื่อรุ่นใหม่ จึงเป็นหมุดหมายที่สำคัญในการเปิดพื้นที่และพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ผ่านการสร้างสรรค์นิเวศน์สื่อสุขภาวะ Health Media Ecosystem ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสู่ชีวิตวิถีใหม่

2.1500.1000.jpg

Email

สสส.