เนื่องในวันเอดส์โลกปีนี้ แรงงานต่างชาติกว่า 175 คน ได้ร่วมกิจกรรมซึ่งจัดโดยมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เพื่อเรียกร้องความเท่าเทียมในการมีสุขภาวะที่ดีและยุติปัญหาเอดส์

“ทุกคน ไม่ว่าจะเชื้อชาติ เพศ หรือสัญชาติใด ควรสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ได้อย่างเท่าเทียม เพื่อช่วยกันยุติปัญหาเอสด์ภายในปี 2030” ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ กล่าวโดยเน้นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างสุขภาวะแรงงานต่างชาติอย่างเท่าเทียม เพื่อสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 3 กิจกรรมในงานดังกล่าวประกอบด้วย การเสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคเอดส์ การแจกอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ และบริการเอ็กซ์เรย์ปอดเพื่อตรวจคัดกรองวัณโรค
มูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนโลกตั้งแต่ปี 2003 โดยดำเนินงานในกลุ่มแรงงานต่างชาติเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวีและช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ ปัจจุบัน มูลนิธิศุภนิมิตฯ ให้ความช่วยเหลือประชากรข้ามชาติได้กว่า 685,000 คน ผ่านการให้ความรู้ด้านสุขภาพ รวมถึงประชากรข้ามชาติกว่า 26,000 คนได้รับการตรวจหาเชื้อเอชไอวี และกว่า 300 คน ได้รับการสนับสนุนให้สามารถเข้าถึงยาต้านไวรัส แม้จะสามารถดำเนินงานจนเกิดผลอันเป็นที่ประจักษ์ ทว่ามูลนิธิศุภนิมิตฯ ยังมีพันธกิจอีกมากมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2030

“ยังมีประชากรข้ามชาติอีกมากมายที่กลัวการถูกตีตรา จึงไม่อยากเข้ารับการตรวจหรือรักษา ในขณะที่บางคนก็ยังคงมีปัญหาการเข้าถึงบริการ เช่น ไม่สะดวกเข้ารับบริการต่างๆ เนื่องจากไม่อยากหยุดงาน ซึ่งทำให้ขาดรายได้ในวันนั้น เราจึงให้บริการคลินิกเคลื่อนที่เพื่อแก้ปัญหานี้ค่ะ” คุณอรไพลิน บุญเรือนยา เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ กล่าว
“การผสานการทำงานร่วมกันเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินโครงการนี้ การดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) ทำให้เราสามารถเข้าถึงแรงงานต่างชาติได้มากขึ้น ซึ่งรวมถึงแรงงานที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนด้วย ซึ่งเป็นกลุ่มที่มักกลัวถูกจับกุม ทำให้ไม่ค่อยอยากเข้ารับการตรวจหาเชื้อ งานของเราไม่เพียงสนับสนุนการป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวี แต่ยังรณรงค์การลดการตีตราผู้ติดเชื้อด้วย การทำงานอย่างใกล้ชิดกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการชุมชน (Drop-In Centre) และศูนย์สุขภาพมูลฐาน (Health Post) ในชุมชนประชากรข้ามชาติ 61 แห่งก็มีความสำคัญเช่นกัน” คุณจินตนา ธรรมสุวรรณ ผู้จัดการโครงการ กล่าวเพิ่มเติม

เพื่อเด็กทุกคนมีความอยู่ดีมีสุข
ดร.สราวุธ ยังได้ย้ำถึงความสำคัญในการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 3
“ผู้ปกครองที่ติดเชื้อเอชไอวีหรือเป็นเอดส์อาจไม่มีขีดความสามารถอย่างเพียงพอที่จะสามารถตอบสนองความจำเป็นพื้นฐานของบุตรหลานได้เต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารหรือการศึกษา นอกจากนี้ เด็กอาจประสบภาวะเครียดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ถูกตีตรา การดำเนินงานของเราเพื่อยุติปัญหาเอดส์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความอยู่ดีมีสุขของเด็ก มูลนิธิศุภนิมิตฯ ขอเรียกร้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ร่วมกันทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.worldvision.or.th

———————————————————————————–
สอบถามข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อ คุณวิภาวี ริ้วสุวรรณ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 08-1494-5498

1.jpg

Email

Yingpipat Saenyakul