“อาหารคือต้นทุนของคุณภาพชีวิตที่ดี” และจะดีมากเพียงไรหากเด็กไทยได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ครบถ้วนทั่วถึง บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด หรือ NITMX รวมพลังจัดกิจกรรมเพื่อสังคม “Healthy us, Healthy NITMX Season 2” (Walk & Run for KIDS : 10 ล้านก้าว เพื่อข้าวให้น้อง) กับการสะสมก้าวเดินวิ่งในทุกๆ วันของเพื่อนพนักงาน ตลอดระยะเวลา 45 วัน เพื่อเป้าหมาย 10,000,000 ก้าว โดยทุกๆ ก้าวเดินวิ่ง สามารถสะสมเป็นเงินเพื่อเปลี่ยนเป็นมื้ออาหารให้กับน้องๆ ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี โดยตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพนักงานทุกคน ทำให้กิจกรรมประสบความสำเร็จ มียอดรวมสะสมก้าวเดินวิ่งมากถึง 28,206,780 ก้าว ทำให้การสะสมเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท สำเร็จตามเป้าหมาย

โดยล่าสุด NITMX นำโดย คุณถาวร ตรีธนูชัย Advisory to Management Committee พร้อมด้วยตัวแทนพนักงานเดินทางไปมอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับน้องๆ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนภูมิ เพื่อร่วมสนับสนุนมื้ออาหาร โดยมุ่งหวังให้น้องๆ ได้ทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ในทุกมื้อ ซึ่งเมื่อน้องๆ ได้รับโภชนาการที่สมบูรณ์ จะนำไปสู่การพัฒนาด้านร่างกายและสติปัญญาให้มีการเจริญเติบโตที่เหมาะสม นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังได้มอบสิ่งของที่จำเป็น ได้แก่ ผ้าอ้อมอนามัย แชมพู ถุงขยะ ผงซักฟอก นม หน้ากากอนามัย และของใช้จำเป็นต่างๆ ซึ่งปัจจุบัน สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ มีผู้พิการหลากหลายช่วงอายุ ตั้งแต่เด็ก วัยรุ่น และวัยทำงาน จำนวน 329 คน

ADVERTISEMENT

ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อมอบความช่วยเหลือและตอบแทนคืนสู่สังคม โดยกิจกรรม “Healthy Us, Healthy NITMX Season 2” ที่จัดขึ้นในปีนี้ ทางบริษัทฯ ได้เชิญชวนพนักงานทุกคนที่รักสุขภาพ และชื่นชอบการออกกำลังกาย ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสะสมก้าวเดินวิ่งเพื่อเปลี่ยนเป็นมื้ออาหารให้กับน้องๆ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ ซึ่งสำเร็จตามเป้าหมาย สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของพนักงานทุกคน ที่ต้องการจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ แบ่งปัน และเติมเต็มสิ่งที่ขาดเหลือ เพื่อช่วยให้น้องๆ ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยพัฒนาสังคมแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับพนักงาน เป็นการสร้างวิถี Work-Life Balance เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพกายที่แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงของสังคมให้ดีขึ้นต่อไป

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ได้ผ่านทาง www.facebook.com/National ITMX

Photo-1.jpg

Email

ภาวิณี