โฮมโปร ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อ “ถนนปลอดเหตุ ชีวิตปลอดภัย” ย้ำเจตนารมณ์ ร่วมกันขับเคลื่อนให้ประเทศไทย มุ่งสู่เป้าหมายลดการสูญเสียให้เหลือ 12 เคสต่อแสนประชากร ในปี 2570 พร้อมเดินหน้าต่อเนื่องผลักดันบทบาทชุมชน โชว์พลังผู้นำลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ บนถนนสายรอง ดึงพนักงาน สร้างจิตสำนึก ให้มีส่วนร่วมร่วมสร้างถนนที่ปลอดภัยให้เกิดขึ้นทั่วประเทศ

นายนิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ – กลุ่มทรัพยากรบุคคล ป้องกันการสูญเสีย และธูรกิจพลังงาน บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ “โฮมโปร” เปิดเผยว่า ในฐานะภาคีเครือข่ายสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน และเป็นหน่วยงานเอกชน ที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมุ่งเน้นสร้างจิตสำนึกและกิจกรรมเพื่อลดอุบัติเหตุบนถนน โฮมโปรได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการทำงานตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนฉบับที่ 5 (พ.ศ.2565 – 2570) ของคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ในพิธีลงนามความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อ “ถนนปลอดเหตุ ชีวิตปลอดภัย” MEMORANDUM OF UNDERSTANDING for “Safe Roads, Save Lives” ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการบูรณการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทย เป็นสังคมที่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน

“การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำบทบาทของโฮมโปร ในฐานะผู้นำ Home Solution และ โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย กับการเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนแผนการลดอุบัติเหตุบนถนนระดับชาติ ซึ่งเราพร้อมและยินดีอย่างยิ่ง ที่จะสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ โดยจะนำเจตนารมณ์และเป้าหมายที่มีร่วมกันนี้ ผลักดันให้ โฮมโปร และพนักงาน ขับเคลื่อน ปลูกจิตสำนึกที่ดี เมื่อต้องใช้ถนน ในการขับขี่ ขับรถ อย่างมีวินัย ระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดเป็นนิสัย ส่งผลต่อองค์กร และประเทศไทย เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนน

homeprosaferoad01.jpg

Email

PR400