นายพิษณุพร อุทกภาชน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในการจัด โครงการ “เคหะสุขประชาร่วมใจมอบไออุ่น” กิจกรรมเพื่อสังคมของ บมจ.เคหะสุขประชา ด้วยการมอบผ้าห่มจำนวน 1,000 ผืน ในช่วงฤดูหนาวนี้ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายที่ประสบภัยหนาว อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้คนไทยมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายสงกรานต์ โสภามา นายก อบต. ดงมหาวัน มาเป็นผู้รับมอบผ้าห่มในกิจกรรมดังกล่าว ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มีทั้งหมดจำนวน 11 หมู่บ้าน มีประชากร จำนวน 7,406 คน จำนวนครัวเรือน 2,553 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ส่วนใหญ่มีรายได้น้อย และขาดปัจจัยและอุปกรณ์ต่างๆในการดำรงชีวิต โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว

ADVERTISEMENT

ทั้งนี้ นายพิษณุพร อุทกภาชน์ กล่าวว่า ภารกิจหลักของ บมจ.เคหะสุขประชา คือ สร้างบ้านเช่า 100,000 หน่วย ในพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อกลุ่มเปราะบางผู้มีรายได้น้อย 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มผู้สูงอายุ/ผู้พิการ กลุ่มคนโสด กลุ่มคนทำงาน และกลุ่มครอบครัว ให้มีโอกาสเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ ด้วยแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “บ้านเคหะสุขประชา” จึงเป็นบ้านที่มาพร้อมการสร้างอาชีพ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยมีรายได้ที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืนตามความเหมาะสมของโครงการในแต่ละพื้นที่

ซึ่ง โครงการ “เคหะสุขประชาร่วมใจมอบไออุ่น” เป็น 1 ในกิจกรรมที่ทางบริษัทจัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ทั้งนี้เป้าหมายหลักของโครงการบ้านเคหะสุขประชา คือ “บ้านเช่าพร้อมอาชีพ” ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้อยู่อาศัย รวมทั้งนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาอาชีพ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการพัฒนาโครงการของแต่ละพื้นที่ โดยปัจจุบันโครงการบ้านเคหะสุขประชามีรูปแบบอาชีพ 6 ด้านด้วยกัน ได้แก่ เกษตรอินทรีย์ ปศุสัตว์ อาชีพบริการชุมชนและชุมชนข้างเคียง ตลาด อุตสาหกรรมขนาดเล็ก และศูนย์การค้าปลีก ค้าส่ง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมถึงสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนตามภูมิสังคมของพื้นที่นั้นๆ เริ่มตั้งแต่การผลิตไปจนถึงช่องทางการจัดจำหน่ายอีกด้วย โดยปัจจุบันได้ดำเนินโครงการไปควบคู่กับการช่วยเหลือสังคม ซึ่งกิจกรรมในโครงการมอบผ้าห่มนี้ นับเป็นก้าวแรกของการมีส่วนในการช่วยเหลือสังคมของบมจ.เคหะสุขประชาอย่างจริงจัง ซึ่งถือได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยทางบริษัทฯ จะได้จัดกิจกรรมดังกล่าวต่อเนื่องไปอีกในอนาคต                                               

สามารถติดตามความเคลื่อนไหว บมจ.เคหะสุขประชา ได้ที่ www.kha.co.th หรือ www.facebook.com/KHA.Sukpracha

khaaioon01.jpg

Email

PR400

By PR400