ข่าวประชาสัมพันธ์

วว. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การกำหนดตำแหน่งเชิงยุทธ์ : Strategic Positioning

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะประธานกรรมการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การกำหนดตำแหน่งเชิงยุทธ์ (Strategic Positioning) วว. โอกาสนี้ ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการสัมมนา เพื่อสร้างความเข้าใจในการกำหนดกลยุทธ์สำหรับการบริการงาน เพื่อการวิเคราะห์และสามารถประเมินสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมให้สามารถแข่งขันได้ พร้อมนี้ ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรรมการ วว. นำเสนอหลักการและความสำคัญการกำหนดตำแหน่งเชิงยุทธ์ โดยมีคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร วว. เข้าร่วมการสัมมนา ในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 12 โรงแรม VIE Hotel Bangkok, MGallery Hotel Collection

1672977186965.jpg

Email

กองประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)