ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (วว.) และนายยุทธนา เจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีแอลพีซี เพาเวอร์ จำกัด หรือ BLCP ร่วมหารือวิจัย carbon neutral ในอุตสาหกรรมพลังงาน โอกาสนี้ ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต รองผู้ว่าการวิจัยพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน วว. ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม วว. ร่วมหารือในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความเชี่ยวชาญของ ว ว. ช่วยลดการปลดปล่อยคาร์บอน (Carbon emission) โดยการเพิ่มสัดส่วนในการนำมาหมุนเวียนผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่นๆ หรือพัฒนากระบวนการดูดซับคาร์บอน (Carbon Absorption) จากห่วงโซ่การผลิต เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมกระทรวง อว. ถนนโยธี
อนึ่ง วว. และ BLCP มีความร่วมมือกันในด้านการใช้ทรัพยากรบุคคล เครื่องมือ อุปกรณ์การตรวจสอบประเมินเตรียมความพร้อมในการใช้งานอุปกรณ์ การพัฒนาของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน ซึ่งจะเป็นต้นแบบให้กับโรงไฟฟ้าที่ผลิตจากถ่านหินด้วยเทคโนโลยีสะอาด โดยการสร้างผลิตภัณฑ์ให้เกิดมูลค่าเพิ่มจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยทิ้ง และเพิ่มมูลค่าให้แก่วัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการ อันจะนำมาซึ่งความมั่นคงเข้มแข็งและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นับเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชน ที่สนองตอบนโยบาย BCG ของรัฐบาล รวมทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

004.jpg

ADVERTISEMENT

Email

กองประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย