ข่าวประชาสัมพันธ์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 4

https://www.propso.com/prnews/

325663777_1029639477840304_4164265714088437851_n.jpg

Email

กิตติพงศ์ อิมประคองศิลป์