วันเสาร์, พฤษภาคม 18, 2024
Latest:
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะพยาบาลศาสตร์ พีไอเอ็ม จัดพิธีรับหมวกและประดับเข็มชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2565 แก่นักศึกษาพยาบาลวิชาชีพหลักสูตร 2.5 ปี

คณะพยาบาลศาสตร์ (School of Nursing) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดพิธีรับหมวกและประดับเข็มชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2565 แก่นักศึกษาพยาบาลวิชาชีพชั้นปีที่1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น) เพื่อแสดงออกถึงความพร้อมในการขึ้นฝึกปฎิบัติงาน ณ หอผู้ป่วย และสร้างความตระหนักถึงคุณค่าให้กับตนเอง วิชาชีพ และต่อสังคม เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 ณ หอประชุม อาคาร Canteen สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขตอีอีซี (PIM EEC) จังหวัดชลบุรี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล รองอธิการบดี ฝ่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพ รักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า “มีความปลาบปลื้มใจที่เห็นนักศึกษาทุกคนได้รับหมวกและประดับเข็มชั้นปี เป็นพิธีที่มีเกียรติก่อนจะก้าวเข้าสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพในอนาคต วันนี้แสดงให้เห็นว่าเราคือผู้ที่ได้รับความไว้วางใจ มีความรับผิดชอบต่อชีวิตของผู้รับบริการโดยที่ไม่เลือกชั้นวรรณะ และให้การพยาบาลอย่างเต็มที่และมีคุณภาพมากที่สุด ซึ่งนักศึกษามีคุณลักษณะพึงประสงค์ตรงตามเจตนารมณ์ของคณะ”

นายรัฐนันท์ ปินใจ หรือ โตโต้ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น) เปิดเผยว่า “รู้สึกดีใจที่ได้รับเข็มประดับชั้นปี หลังจากการที่ได้เรียนการดูแลคนไข้แบบองค์รวม เรียนรู้ระบบต่างๆของร่างกาย กระบวนการพยาบาลพื้นฐานมาแล้ว ตอนนี้พร้อมที่ฝึกปฏิบัติจริงที่โรงพยาบาลเมืองพัทยา จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ความรู้ เพื่อไปต่อยอดกับการทำงานพยาบาลวิชาชีพในอนาคต และมีความตั้งใจที่เป็นส่วนหนึ่งช่วยพัฒนาทั้งการพยาบาลให้ดีขึ้น และเป็นฟันเฟืองเล็กๆ ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด คอยสนับสนุนให้องค์กรเติบโตมั่นคงในระดับสากล”

คุณรัตติยา ปินใจ ผู้ปกครองนายรัฐนันท์ กล่าวว่า “รู้สึกดีใจและยินดีกับลูกและนักศึกษาทุกคน แม่ภูมิใจกับโตโต้มาโดยตลอด เราเห็นเขาตั้งใจมุ่งมั่นจนมาถึงวันนี้ ได้เห็นลูกในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งทำให้รู้สึกตื้นตันมากๆ มองว่าการที่ลูกเรียนพยาบาลเป็นวิชาชีพที่มั่นคง สามารถเลี้ยงตัวเองได้ อีกทั้งยังได้รับการปลูกฝังการเป็นคนดีของสังคม และเมื่อลูกเรียนจบแล้วจะมีงานที่มั่นคงรอลูกอยู่”

ทางด้าน ป๊อบ นางสาวอัจฉรียา เกตุพานิช อีกหนึ่งนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น) กล่าวว่า “ตอนนี้ตื่นเต้นมาก ต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือเพิ่ม ก่อนไปทางคณะจะให้ทบทวนการหัตถการต่างๆ ในห้องปฎิบัติการอีกครั้ง สำหรับวันนี้ที่ได้รับหมวกก็ต้องตระหนักว่าเรามีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น โดยวางแผนกับอนาคตไว้ว่าจะตั้งใจเรียนให้ประสบความสำเร็จ และจะทำงานอยู่บนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล”

คุณมาลี เพ็ชรไทย ผู้ปกครองนางสาวอัจฉรียา กล่าวว่า “รู้สึกดีใจและภูมิใจในตัวลูก การได้มาเห็นลูกในพิธีรับหมวก ทำให้ซาบซึ้ง และคิดถูกแล้วที่สนับสนุนลูกมาเรียนที่พีไอเอ็ม พร้อมทั้งมั่นใจว่าเมื่อลูกเรียนจบแล้วจะมีงานทำรองรับในองค์กรระดับประเทศ อนาคตของลูกน่าจะไปได้ไกล”

ทั้งนี้คณะพยาบาลศาสตร์ (School of Nursing) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้เน้นการจัดการศึกษาและการวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการพยาบาล ตั้งแต่ปี 2565 เป็นปีแรก มีพันธกิจหลักคือการเตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมด้านวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกสาธารณะ สามารถปฎิบัติงานได้ในสถานาการณ์จริง มีความรับผิดชอบ ปฎิบัติหน้าที่ด้วยกำลังความสามารถ รวมถึงมีความซื่อสัตย์สุจริตต่องานที่ได้รับมอบหมาย

ns.jpg

Email

PR PIM