ข่าวประชาสัมพันธ์

NITMX คว้ารางวัลหน่วยงานที่มีการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขั้นต้นที่จำเป็น และผ่านการประเมินในระดับดีเลิศ

บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด หรือ NITMX ผู้พัฒนาและให้บริการระบบการชำระเงิน และการโอนเงินระหว่างธนาคารของประเทศไทย เชื่อมโยงระบบการชำระเงินกับต่างประเทศ คว้ารางวัลอันดับที่ 6 จากทั้งหมด 25 หน่วยงาน ในประเภทหน่วยงานที่มีการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขั้นต้นที่จำเป็นและผ่านการประเมินในระดับดีเลิศ (Certificate of Cyber Hygiene : Gold Level) ในงาน NCSA Cyber Hygiene Certificates 2022 ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เพื่อเป็นการประเมินความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการพัฒนาความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศและของหน่วยงานต่างๆ อาทิ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และหน่วยงานประเภทอื่นๆ เพื่อประกอบการประเมิน Global Cybersecurity Index (GCI) หรือดัชนีความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union : ITU) และผลักดันกลยุทธ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในการยกระดับขีดความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงาน

คุณสุรางคนา รัตนพฤกษชาติ Head of IT Governance & Security กล่าวว่า “ขอขอบคุณ สกมช. ที่มอบใบประกาศเกียรติคุณรางวัลหน่วยงานที่มีการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขั้นต้นที่จำเป็น และผ่านการประเมินในระดับดีเลิศ (Certificate of Cyber Hygiene : Gold Level) ให้กับ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด โดยก่อนหน้านี้ในปีเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลดีเด่นหน่วยงานที่มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามมาตรฐานสากลดีเด่น สาขาการเงินการธนาคาร Cybersecurity Excellence Award (Banking) ซึ่งทั้ง 2 รางวัลนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ และการพัฒนาขีดความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นยึดมั่นปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด รวมถึงยังเป็นการสร้างความตระหนักและสร้างการรับรู้ถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อยกระดับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยภายในบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้งาน NCSA Cyber Hygiene Certificates 2022 ได้แบ่งการมอบใบประกาศนียบัตรและใบประกาศเกียรติคุณออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่

1. หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขั้นต้นที่จำเป็นและผ่านการประเมินในระดับดีเลิศ (Certificate of Cyber Hygiene : Gold Level) ได้รับใบประกาศเกียรติคุณระดับเหรียญทอง จำนวน 25 หน่วยงาน

2.หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขั้นต้นที่จำเป็นและผ่านการประเมินในระดับดีเด่น (Certificate of Cyber Hygiene : Silver Level) ได้รับใบประกาศเกียรติคุณระดับเหรียญเงิน จำนวน 38 หน่วยงาน

3. หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขั้นต้นที่จำเป็นและผ่านการประเมินในระดับดี (Certificate of Cyber Hygiene : Bronze Level) ได้รับใบประกาศเกียรติคุณระดับเหรียญทองแดง จำนวน 10 หน่วยงาน

4. ประกาศนียบัตรสำหรับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เข้าร่วมกิจกรรม NCSA Cyber Hygiene Certificates 2022 (Certificate of Participation) จำนวน 44 หน่วยงาน

5. ประกาศนียบัตรสำหรับหน่วยงานภาคการศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม NCSA Cyber Hygiene Certificates 2022 (Certificate of Participation ) จำนวน 46 หน่วยงาน

โดยมี 163 หน่วยงาน ที่ได้รับใบประกาศนียบัตรและใบประกาศเกียรติคุณ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ผ่านทาง https://www.itmx.co.th

Photo.jpg

Email

ภาวิณี เอราวัน