ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบใบประกาศฯ ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 2

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นประธานในพิธีมอบใบสัมฤทธิบัตร ผู้จบการศึกษาหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Smart City Leadership Program: SCL) รุ่นที่ 2 จำนวน 46 คน เพื่อร่วมพัฒนาผู้บริหารภาครัฐและเอกชนที่ต้องการต่อยอดสร้างเมืองอัจฉริยะ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกมิติทั้งบริบทภาครัฐและเอกชน รวมถึงการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ณ รร.โนโวเทล สุขุมวิท 20

การอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 2 นี้เป็นหลักสูตรระยะสั้น มีรูปแบบการอบรม Hybrid ทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั้งการดูงานถอดแบบการเรียนรู้จากองค์กรในประเทศ อาทิ NEXT Creator Space (KMITL), Future Tales Lab , โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบรรยายกว่า 20 คน

โดยผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 2 จำนวน 46 คน เช่น นายกฤษณะ วิสุทธิ์เศรษฐ์ นายกันตพัฒน์ เหลืองเจริญวัฒนา นายกำธร สร้อยพรรณนา นายกิตติ พรหมประพันธ์ นายกิตติพงศ์ สอนสะอาด นายคเชนทร์ วงศ์ทิพย์ไพบูลย์ นายชัยณฤทธิ์ สิงห์ทอง นายชัยยนต์ ศรีสมุทร นายณพล ชยานนท์ภักดี จ่าเอกดิเรก เรียงทอง นางสาวทรรฐวิลี วิวัชร์ธนคุณ นายธาริน ตันติมูรธา นางสาวนภาพร พันธ์ศรีมังกร นายนิอันนุวา สุไลมาน นายบวร เหลืองคงทอง นายประภาส ลิ่มกังวาฬมงคล นายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล นายปรีชา เดชพันธุ์ นายปัญจะ คล้ายโพธิ์ทอง นายปิยะพันธ์ คงเศรษฐ นายพรชัย หอมชื่น นายพัชรกร กุลเจริญ นายพิชัย ยิ้มละมัย นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ นางสาวภิญญาพัชญ์ ท้าวเวชสุวรรณ์ นายภูริทัต รัตนพาหุ นายรุ่งโรจน์ โชคงามวงศ์ นายวริศ มาลินี นายวศิน จุลละโพธิ นายวิศาล จิรภาพงพันธ์ นายวีรชาติ พุทธรักษา นายวีรวัฒน์ รัตนวราหะ นายสรวล สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ดร.สรัสไชย องค์ประเสริฐ นายสร้างรัฐ หัตถวงษ์ นายสาธิต สารทพันธุ์ นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา นางสาวสุพิชญ์ชญา ไชโย นางสาวสุภิญญา ศรีทองกุล นายสุรินทร์ คำสิน นายสุริยะ ปาลาเร่ นางสาวแสงจันทร์ แก้วประทุมรัสมี นายหนึ่ง ตรีบุตร นายอริย คำยา นายอัมรินทร์ กุลจารุสิริ นายอำพล พงศ์สุวรรณ เป็นต้น

DSC_8931_resize.JPG

Email

PR_News