ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะครุศาสตร์ฯ มจพ. ประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการรับรองวิชาชีพ กว. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 5 ปี

ดร.ปิยะ กรกชจินตนาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร และผู้บริหารคณะ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุรวุฒิ ยะนิล หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกลและอาจารย์ประจำหลักสูตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้การต้อนรับและประชุมร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (5 ปี) (ปรับปรุง พ.ศ. 2565) ณ ห้องประชุม 208 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา
ในการประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการของคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อรับรองปริญญา ฯ ครั้งนี้ ในช่วงต้นคณะได้แนะนำและชี้แจงข้อมูลต่าง ๆ แนะนำสถานศึกษา หลักสูตร รวมทั้งแผนการศึกษา อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ และภาระงานสอนในวิชาที่ขอเทียบ สรุปจำนวนนักศึกษาทุกชั้นปีโดยคิดเทียบสัดส่วนกับจำนวนอาจารย์ประจำ ตารางเทียบรายวิชาที่ขอเทียบ ระบุชื่อผู้สอน คุณวุฒิการศึกษาทุกระดับ พร้อมรายละเอียดเนื้อหาวิชาที่เปิดสอนเปรียบเทียบกับรายละเอียดเนื้อหาของสภาวิศวกร และตรวจห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและตรวจห้องสมุด (นำเสนอผ่านสื่อวีดิทัศน์ ถ่ายทอดสดในการประชุม)

LINE_ALBUM_สภาวิศวกรรมประชุมกับคณะ_๒๓๐๑๓๐_15.jpg

Email

ิิpr