มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เดินหน้าส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการศึกษาของเด็กไทย ผ่าน 3 กิจกรรมหลัก คือ 1) สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารโรงอาหาร 2) การจัดอบรมให้ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ และ 3) การสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อสานต่อความร่วมมือและเจตนารมณ์อันมุ่งมั่น ที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างภาวะโภชนาการ และสุขภาพที่ดีให้เด็กไทยอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้ลงลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ ระหว่าง มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิฯ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นำโดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง, รศ. ดร. ชลัท ศานติวรางคนา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผศ.อิทธิพล โพธิพันธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ผู้แทนอธิการบดี) ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ การดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนต้นแบบอาหารและโภชนาการในโรงเรียน S.M.A.R.T.S. Model school ภายใต้ โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” เป็นระยะเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2566-2570 ด้วยการสนับสนุนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 15 ล้านบาท เพื่อพัฒนาและยกระดับบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านอาหารและโภชนาการสำหรับเด็กวัยเรียน ในการมุ่งไปสู่การมีระบบการจัดการด้านอาหาร โภชนาการ และสุขภาพของนักเรียนสู่มาตรฐานระดับสากลอย่างมั่นคงและยั่งยืน อันจะนำมาซึ่งสุขภาพและโภชนาการที่ดีให้กับนักเรียนไทยอย่างมีระบบ

โดยโครงการโรงเรียนต้นแบบอาหารและโภชนาการในโรงเรียน S.M.A.R.T.S. Model school นี้ จะส่งผลให้ โรงเรียนในโครงการฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัดทำโครงการด้านโภชนาการและสุขภาพ พร้อมทั้งมีความสามารถที่ จะเผยแพร่และขยายผลกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ไปยังโรงเรียนใกล้เคียงในเครือข่ายและเขตพื้นที่การศึกษา อันจะส่งผลให้เด็กนักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

1.5.jpg

Email

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ