ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มจพ. จัดฝึกอบรมหลักสูตรบุคลากรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ปี 2566

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดฝึกอบรม “หลักสูตรบุคลากรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน” ประจำปี 2566 ฝึกอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรม กรุงเทพฯ และศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม ระยอง โดยวัตถุประสงค์ เพื่อให้โรงงานตามรายการที่กำหนด ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจำ และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมดูแลสำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2545 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ต้องมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานตามที่กำหนด หลักสูตรบุคลากรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ประจำปี 2566 มีรายละเอียดดังนี้
1) ศูนย์ฝึกอบรม กรุงเทพฯ
– รุ่นที่ 1 วันที่ 17-21 กรกฎาคม 2566 หลักสูตรผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ 5 วัน ค่าธรรมเนียม 6,500 บาท
– รุ่นที่ 1 วันที่ 23-25 สิงหาคม 2566 หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานประจำระบบมลพิษกากอุตสาหกรรม 3 วัน ค่าธรรมเนียม 4,500 บาท
– รุ่นที่ 1 วันที่ 4-8 กันยายน 2566 หลักสูตรผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม 5 วัน ค่าธรรมเนียม 6,500 บาท
– รุ่นที่ 1 วันที่ 18-20 ตุลาคม 2566 หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ 3 วัน ค่าธรรมเนียม
4,500 บาท
2) ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม ระยอง
– รุ่นที่ 1 วันที่ 12-14 มิถุนายน 2566 หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ 3 วัน ค่าธรรมเนียม 4,500 บาท
– รุ่นที่ 1 วันที่ 17-21 กรกฎาคม 2566 หลักสูตรควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ 5 วัน ค่าธรรมเนียม 6,500 บาท
– รุ่นที่ 1 วันที่ 23-25 สิงหาคม 2566 หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานประจำระบบมลพิษกากอุตสาหกรรม 3 วัน ค่าธรรมเนียม 4,500 บาท

– รุ่นที่ 1 วันที่ 18-22 กันยายน 2566 หลักสูตรผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ 5 วัน ค่าธรรมเนียม 6,500 บาท
– รุ่นที่ 1 วันที่ 18-20 ตุลาคม 2566 หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ 3 วัน ค่าธรรมเนียม 4,500 บาท
คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และเป็นพนักงานของโรงงานที่ดำรงตำแหน่งในระดับผู้จัดการซึ่งผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม อบรมโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
สอบรายละเอียดได้ที่ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์ โทรศัพท์ : 0 2555 2000 ต่อ 2605 – 2621, 2626 โทรสาร : 0 2587 3766 อีเมล : [email protected] หรือที่ www.facebook.com/itdi.kmutnb.ac.th และที่ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม ระยอง คุณยุวดี วิบูลย์จันทร์ โทรศัพท์ 08 1611 6445, 0 3862 700 ต่อ 5601, 5603

สพอ.จัดหลักสูตรสิ่งแวดล้อม.66.jpg.11.jpg

Email

pr