เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล นำคณะผู้อบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่7 กว่า 90 คน เยี่ยมสำนักงาน PWC Thailand ถนนสาทรใต้ โดยได้รับเกียรติจาก คุณพิสิฐ ทางธนกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท PwC (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายพิเศษ PWC’s Vision for the vision ก่อนนำเข้าสู่การบรรยายของผู้บริหาร บริษัท PwC คือ คุณวิไลพร ทวีภาคพันทอง Consulting Leader บรรยาย PWC’s Gen AI Transformation และ ดร.ภิรตา ภักดีสัตยพงศ์ หุ้นส่วนสายงานที่ปรึกษา บรรยายหัวข้อกลยุทธ์การพัฒนาคนในองค์กรรองรับยุคดิจิทัล
นอกจากนี้ หลักสูตรฯ ยังมีการแชร์ประสบการณ์จากสตาร์ทอัพ เช่น คุณชนกานต์ ชินชัชวาล Founder and CEO บริษัท โรโบลิงโก้ จำกัด (ZWIZ.AI) บรรยายการนำ AI CHATBOT ไปประยุกต์ใช้กับองค์กร และ ดร.ศิพัตม์ ไตรอุโฆษ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรูอาย จำกัด บรรยาย AI และการประยุกต์ใช้ ทางการแพทย์ จากนั้น ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ นำเข้าสู่การบรรยาย “กำลังคน กำลังสำคัญของประเทศไทยยุคดิจิทัล” และต่อด้วยเสวนาพิเศษจากคุณโอม ศิวะดิตถ์ ผู้บริหารด้านนโยบายรัฐ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด , คุณพิชญ ศรีฟ้า ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี Getlinks, ดร.ศิพัตม์ ไตรอุโฆษ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรูอาย จำกัด และ นพ.พลลภัตม์ เสถียร ร่วมแชร์แนวคิดและประสบการณ์ด้านการพัฒนากำลังคนดิจิทัล ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก…

DSC_8140-1_resize.jpg

Email

PR_News