มจพ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

“65 ปี มจพ. พลิกโฉม พลิกความคิด สู่ความยั่งยืน” จัดงานครั้งยิ่งใหญ่วันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

มจพ. เป็นเจ้าภาพประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน พร้อมเป็นผู้นำในการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมุ่งสู่คาร์บอนในความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี ค.ศ. 2040

ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และนวัตกรรม มจพ. (หลักสูตรใหม่) เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท ภาคการศึกษาที่ 1/2567

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

มจพ. จัดงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. “65 ปี มจพ. พลิกโฉม พลิกความคิด สู่ความยั่งยืน”

เนื่องในโอกาสวันคล้า

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานในสำนักงาน (English for Office Use Workshop)

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มจพ. รับสมัคร น.ศ ป.โท และ ป.เอก ภาคการศึกษาที่ 1/67

หลักสูตรวิทยาศาสตรมห

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

มจพ. จัดงานสัมมนาวิชาการแห่งชาติ“นวัตกรรมดิจิทัลสู่ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน”

วันที่ 19 ตุลาคม 256

Read More