#PTT #PTTNews #ปตท.

ปตท. จับมือ กรมป่าไม้ พัฒนาสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา ยกระดับเป็นศูนย์เรียนรู้สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา แหล่งศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างคุ้งบางกะเจ้า

วันที่ 21 ก.พ. 67- นายเตชพล ฐิ…

ผลการดำเนินงาน ปตท. ปี 2566 มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย ลงทุนต่อเนื่อง เสริมความมั่นคงประเทศ นำเงินส่งรัฐกว่า 7.8 หมื่นล้านบาท

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567…