ภาควิชาการบริหารเครือข่ายดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ( DNS ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1/2566 ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (MDNS, S-MDNS) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (DDNS) สาขาวิชาการบริหารเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ โดยเปิดรับสมัคร ช่วงที่ 2 วันที่ 4 มกราคม – 5 มีนาคม 2566 และช่วงที่ 3 วันที่ 6 มีนาคม – 27 เมษายน 2566 รายละเอียดดังนี้
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) หลักสูตรในเวลาราชการ แผน ก เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ค่าเทอมโดยประมาณ 20,000 บาท/เทอมหลักสูตรนอกเวลาราชการ เรียนช่วงค่ำ เวลา 18.00 – 21.00 น. ค่าเทอมเหมาจ่าย 45,000 บาท/เทอม และหลักสูตรนอกเวลาราชการ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ค่าเทอมเหมาจ่าย 45,000 บาท/เทอม รายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) : https://bit.ly/2Qt0zGB
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) หลักสูตรในเวลาราชการ แผน ก เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ค่าเทอมโดยประมาณ 40,000 บาท/เทอม รายละเอียดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) : https://bit.ly/33qmvsT
สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://grad.admission.kmutnb.ac.th/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากภาควิชาโดยตรง Line: https://lin.ee/SzZvEz9

ประชาสัมพันธ์-2566-ช่วง-2.jpg1_.4.jpg

ADVERTISEMENT

Email

pr

By pr