คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต, หลักสูตรครุศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต
โดยแยกหลักสูตรออกเป็น 4 ด้าน ประกอบไปด้วย สาขาวิชา 10 สาขา
>>> หลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์
– สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
– สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ (Robotics Engineering)
– สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (Engineering Management)

>>> หลักสูตรด้านเทคโนโลยีและการจัดการ
– สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety Technology and Occupational Health)
– สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (Electrical Technology)
– สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร (Real Estate and Facility Management)

>>> หลักสูตรด้านการออกแบบ
– สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ (Exhibition Design and Three Dimensional Animation)
– สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (Industrial Design and Packaging)
– สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย (Graphic and Multimedia Design)

>>> หลักสูตรด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม
– สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ (Industrial Arts and Science)

“หลักสูตรตอบโจทย์สายงานปัจจุบัน ทันโลกอนาคต”
สมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 1 พ.ย. 66 – 7 ม.ค. 67
สามารถสมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม http://www.fit.ssru.ac.th/

39865fit.jpg

Email

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา