ข่าวประชาสัมพันธ์

กองกลาง มจพ. เชิญชวน ปิดไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมง (60+ Earth Hour 2024)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เชิญชวนทุกท่านเป็นหนึ่งร่วมรณรงค์ลดโลกร้อน ด้วยการปิดไฟเป็นเวลา 1 ชั่วโมง (60+ Earth Hour 2024) พร้อมกันทั่วโลก
ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 20.30 – 21.30 น. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า ถอดปลั๊ก ปิดไฟ ปิดแอร์ ปิดพัดลม และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ
ที่ไม่ได้ใช้งาน การร่วมปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2024) อีกครั้งในปีนี้ ปิดไฟไปพร้อม ๆ กับเมืองใหญ่ทั่วโลก นับเป็นการรวมพลังกันปิดไฟ
และงดใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน อีกทั้ง กระตุ้นให้ให้ทุกๆ คน ร่วมกันแก้ไขและบรรเทาปัญหาโลกร้อนไปด้วยกัน ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งกิจกรรมที่อยู่กับประชาชนและคนไทยทั้งประเทศไปแล้ว
การร่วมกิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2024) ของกองกลาง มจพ. เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเข้าไปในกระบวนการทำงาน
โดยกิจกรรมดังกล่าวยังสามารถดำเนินงานคู่ขนานไปกับการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office)ที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และยังสอดรับกับกรอบนโยบาย 4 มิติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในมิติที่ 2 : สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ และผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว
สำหรับกิจกรรมร่วมปิดไฟ 1 ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน หรือ 60+ Earth Hour 2024 เป็นการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน และประหยัดพลังงานที่สื่อสารไปในระดับนานาชาติ
โดยมีองค์กรต่าง ๆ ที่ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมปิดไฟลดโลกร้อน กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกันอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมร่วมปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2024)
ในส่วนของกองกลาง มจพ. ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ขอเชิญชวนพร้อมร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์โดยพร้อมเพียงกัน ลดการใช้พลังงานและปิดไฟที่ไม่จำเป็น เช่น ไฟประดับ ไฟอาคาร การถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน
ลดการใช้เครื่องปรับอากาศ ในอาคารบ้านเรือน เป็นเวลา 1 ชั่วโมง

AD.-Earth-Hour-ปิดไฟ19.3.67.jpg.1.jpg

Email

ิิprkmutnb